Program 2017

V FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO FRACHT 2017
Gdańsk, 12-13 kwietnia 2017 r.

 

12 kwietnia 2017 r. 

14.00 – 15.00      wizyta studyjna w DCT Gdańsk S.A. (ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń)

 19.00 – 22.00    uroczysta kolacja (dla gości honorowych- obowiązują zaproszenia)

13 kwietnia 2017 r. AmberExpo, ul. Żaglowa 11, Gdańsk
08.00 – 16.00 MINI EXPO

08.00 – 16.00    MINI EXPO

08.00 – 09.00     rejestracja uczestników

09.00 – 09.15     powitanie

09.15 – 09.30     wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa*

09.30 – 09.45    wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej*

09.45 – 10.15     wystąpienie przedstawiciela Urzędu Transportu Kolejowego*:
                                   Analiza kolejowych przewozów intermodalnych w 2016 roku.

10.15 – 10.30      prezentacja Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Pana Przemysława Gorgola:
                                   Dofinansowanie projektów Intermodalnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2010.

10.30– 10.45      wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP S.A. prof. dr hab. Mirosława Chaberka:
                                    Logistyczne determinanty przewozów intermodalnych.

10.45 – 12.15      PANEL I

Rozwój transportu intermodalnego w Polsce w aspekcie jego wpływu na sprawność i efektywność funkcjonowania systemu transportowego i logistycznego kraju.

Założenia do dyskusji:

 • ocena wyników działań na rzecz rozwoju infrastruktury liniowej w latach 2007-2013 i zamierzenia na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury dla transportu intermodalnego i zaplecza lądowego portów morskich,
 • ocena wyników działań na rzecz rozwoju infrastruktury punktowej dla transportu intermodalnego w latach 2007-2013 i zamierzenia na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień art. 27 i 29 oraz zał. 6 do Rozporządzenia 1315/2013. Cele strategiczne działania nr 3.2.,
 • Krajowy Program Kolejowy i jego realizacja,
 • cele, kryteria naboru CUPT (w dniach 30.12.2016-29.07.2017) do Działania 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych
  i transportu multimodalnego w części dotyczącej transportu intermodalnego,
 • oczekiwany wpływ Ustawy z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym i niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1923) oraz wydawanych na jej podstawie nowych projektów rozporządzeń.

Paneliści:

 • Przemysław Gorgol, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa*
 • przedstawiciel PKP Polskie Linie Kolejowe S.A*
 • Janusz Zubrzycki, Ekspert rynku przewozów intermodalnych.

Moderatorzy: Ireneusz Gójski, ekspert branży TSL oraz Tomasz Krawczyk, Business Development Director, IT-Logistics Sp. z o.o.

12.15 – 12.45      przerwa kawowa

12.40 – 14.00     PANEL  II

Polskie porty morskie wobec wyzwań rozwoju transportu intermodalnego – ich dostępność komunikacyjna i system obsługi granicznej ładunków. Obecne i przyszłe bariery- zagrożenia oraz szanse.

Założenia do dyskusji:

 • nowe regulacje celne w Polsce i ich wpływ na transport intermodalny (Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, Unijny Kodeks Celny),
 • zamierzenia rozwojowe Portu Gdańsk,
 • zamierzenia rozwojowe Portu Gdynia,
 • zamierzenia rozwojowe Portów Szczecin i Świnoujście.

Paneliści:

 • Tomasz Węgiel, Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku,
 • Adam Żołnowski, Wiceprezes Zarządu DCT Gdańsk S.A.,
 • Krzysztof Szymborski, Prezes Zarządu BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy Gdynia Sp. z o.o.

Moderator: Tomasz Krawczyk, Business Development Director, IT-Logistics Sp. z o.o.

14.30 – 15.45      PANEL III

Projekty rozwoju nowych szlaków komunikacyjnych w Polsce i w relacji z Polską. Ocena ich potencjalnych skutków dla rozwoju transportu intermodalnego w jego dotychczasowej formule.

Założenia do dyskusji:

 • Rozwój Korytarzy Bazowych Transeuropejskiej Sieci Transportowej w Polsce – znaczenie transportu intermodalnego w rozwoju korytarzy TEN-T oraz ich wpływ na pozycję polskich portów morskich,
 • Europejska Sieć Kolejowa, Via Carpatia oraz RailBaltica– przesłanki rozwoju oraz ocena skutków, szans
  oraz zagrożeń dla polskiego transportu i systemu społeczno-gospodarczego,
 • One Belt, One Road – Nowy Jedwabny Szlak w kształtowaniu globalnych przepływów towarowych
  z perspektywy polskiego transportu intermodalnego,
 • Intermodalne drogi wodne – szanse i bariery rozwojowe szlaków żeglugowych AGN jako ekologicznej alternatywy transportowej w Polsce.

Paneliści:

 • Kajetan Jagłowski, Dyrektor Spedycji Morskiej i Lotniczej, PEKAES S.A.
 • Marcin Dobruchowski, Prezes Zarządu, Spedycja Polska SPEDCONT Sp. z o.o.
 • przedstawiciel PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,*
 • przedstawiciel PKP CARGO S.A.,*
 • przedstawiciel Kolei Czeskich,*
 • Wojciech Balczun, CEO Koleje Ukraińskie,*
 • przedstawiciel Kolei Białoruskich.*

Moderatorzy: dr hab. Maciej Matczak, prof. nadzw. AMG  oraz Tomasz Krawczyk, Business Development Director, IT-Logistics Sp. z o.o.

15.45 – 16.45      lunch

* Organizator czeka na potwierdzenie

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian z programie, na każdym etapie organizacji wydarzenia.