Program

12 kwietnia 2017 r.
14.00 – 15.00 Wizyta studyjna w DCT Gdańsk S.A. (liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń)
20.00 – 22.00 Uroczysta kolacja (dla gości honorowych, obowiązują zaproszenia)

13 kwietnia 2017 r.
AmberExpo, ul. Żaglowa 11, Gdańsk

08.00 – 16.00
MINI EXPO
 08.00 – 09.00 Rejestracja uczestników
 09.00 – 09.15 Powitanie
 09.15 – 09.30 Odczytanie listu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Marcin Białek, Naczelnik Wydziału Transportu Wodnego Śródlądowego, Departament Żeglugi
Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
 09.30 – 09.45 Wystąpienie Janusza Piechocińskiego, Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja:
Tendencje w światowym handlu i ich wpływ na transport.
 09.45 – 10.15 Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Transportu Kolejowego*:
Analiza kolejowych przewozów intermodalnych w 2016 roku.
 10.15 – 10.30 Prezentacja Centrum Unijnych Projektów Transportowych:
Dofinansowanie projektów intermodalnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.
10.30 – 10.45 Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP S.A. prof. dr. hab. Mirosława Chaberka:
Logistyczne determinanty przewozów intermodalnych.
PANEL I
11.00 – 12.30
Rozwój transportu intermodalnego w Polsce, w aspekcie jego wpływu na sprawność i efektywność funkcjonowania
systemu transportowego i logistycznego kraju.
Założenia do dyskusji:

 • ocena wyników działań na rzecz rozwoju infrastruktury liniowej w latach 2007-2013 i zamierzenia na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury dla transportu intermodalnego i zaplecza lądowego portów morskich,
 • ocena wyników działań na rzecz rozwoju infrastruktury punktowej dla transportu intermodalnego w latach 2007-2013 i zamierzenia na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień art. 27 i 29 oraz zał. 6 do Rozporządzenia 1315/2013. Cele strategiczne działania nr 3.2.,
 • Krajowy Program Kolejowy i jego realizacja,
 • cele, kryteria naboru CUPT (w dniach 30.12.2016-29.09.2017) do Działania 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i transportu multimodalnego w części dotyczącej transportu intermodalnego,
 • oczekiwany wpływ Ustawy z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym i niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1923) oraz wydawanych na jej podstawie nowych projektów rozporządzeń.

Paneliści:

 • Przemysław Gorgol, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
 • Bogusław Kowalski, Prezes Zarządu, TK Telekom Sp. z o.o.,
 • Marek Olkiewicz, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. eksploatacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • Janusz Zubrzycki, Ekspert rynku przewozów intermodalnych,
 • Wojciech Jurkiewicz, Prezes Zarządu, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych,
 • Paweł Pucek, Członek Zarządu ds. Sprzedaży DB Cargo Polska,
 • Jakub Majewski, Prezes Zarządu Fundacja ProKolej,

Moderatorzy:

 • Ireneusz Gójski, Ekspert branży TSL,
 • Tomasz Krawczyk, Business Development Director, IT-Logistics Sp. z o.o.
 12.30 – 13.00   Przerwa kawowa
PANEL II
13.00 – 14.30
Polskie porty morskie wobec wyzwań rozwoju transportu intermodalnego – ich dostępność komunikacyjna  i system obsługi granicznej ładunków.
Obecne i przyszłe bariery- zagrożenia oraz szanse.
Założenia do dyskusji:

 • nowe regulacje celne w Polsce i ich wpływ na transport intermodalny (Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, Unijny Kodeks Celny),
 • zamierzenia rozwojowe Portu Gdańsk,
 • zamierzenia rozwojowe Portu Gdynia,
 • zamierzenia rozwojowe Portów Szczecin i Świnoujście.

Paneliści:

 • Tomasz Węgiel, Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku,
 • Adam Żołnowski, Wiceprezes Zarządu DCT Gdańsk S.A.,
 • Krzysztof Szymborski, Prezes Zarządu BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy Gdynia Sp. z o.o.,

Moderator:

 • Tomasz Krawczyk, Business Development Director, IT-Logistics Sp. z o.o.
14.30 – 14.45 Wystąpienie Grupy PEKAES, Kajetan Jagłowski, Dyrektor Spedycji Morskiej i Lotniczej PEKAES S.A. oraz Marcin Dobruchowski, Prezes Zarządu, Spedycja Polska SPEDCONT Sp. z o.o.
14.45 – 15.00 Wystąpienie Dyrektora Dywizji Kolejowej OT-Logistics , Adriana Gierczaka:
Korytarz Śródlądowy ze Świnoujścia
PANEL III
15.00– 16.45
Projekty rozwoju nowych szlaków komunikacyjnych w Polsce i w relacji z Polską. Ocena ich potencjalnych skutków dla rozwoju transportu intermodalnego w jego dotychczasowej formule.
Założenia do dyskusji:

 • Rozwój Korytarzy Bazowych Transeuropejskiej Sieci Transportowej w Polsce – znaczenie transportu intermodalnego w rozwoju korytarzy TEN-T oraz ich wpływ na pozycję polskich portów morskich,
 • Europejska Sieć Kolejowa, Via Carpatia oraz RailBaltica– przesłanki rozwoju oraz ocena skutków, szans oraz zagrożeń dla polskiego transportu i systemu społeczno-gospodarczego,
 • One Belt, One Road – Nowy Jedwabny Szlak w kształtowaniu globalnych przepływów towarowych z perspektywy polskiego transportu intermodalnego,
 • Intermodalne drogi wodne – szanse i bariery rozwojowe szlaków żeglugowych AGN, jako ekologicznej alternatywy transportowej w Polsce.

Paneliści:

 • Kajetan Jagłowski, Dyrektor Spedycji Morskiej i Lotniczej, PEKAES S.A.,
 • Marcin Dobruchowski, Prezes Zarządu, Spedycja Polska SPEDCONT Sp. z o.o.,
 • Marcin Białek, Naczelnik Wydziału Transportu Wodnego Śródlądowego, Departament Żeglugi
  Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
 • Adrian Gierczak, Prezes Zarządu STK S.A., Dyrektor Dywizji Kolejowej OT Logistics S.A.,
 • Marek Olkiewicz, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Eksploatacji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • Dariusz Sikora, Członek Zarządu, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.,
 • Katarzyna Korowicka, Dyrektor ds. Handlu, Lotos Kolej Sp. z o.o.,
 • Halina Bajczuk, Zastępca Dyrektora Biura Handlowego – Rynek Przewozów Międzynarodowych i Intermodalnych, PKP CARGO S.A.,
 • przedstawiciel Kolei Czeskich,*
 • Wojciech Balczun, CEO Koleje Ukraińskie,*
 • przedstawiciel Kolei Białoruskich.*

Moderatorzy:

 • dr hab. Maciej Matczak, prof. nadzw. AMG, prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju,
 • Tomasz Krawczyk, Business Development Director, IT-Logistics Sp. z o.o.
 16.45 – 17.45
   Lunch

* Organizator czeka na potwierdzenie udziału
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, na każdym etapie konferencji.